Délmagyarország 2631. szám 2-3. oldal

 

 

„A német birodalmi kormány elismerte a cseh-szlovák államot: A csehszlovák sajtóiroda jelenti: Gebrattel báró német főkonzul ma ismételten megjelent a Nemzeti Tanács elnökénél akinek hivatalosan kijelentette, hogy a német birodalmi kormány elismerte a cseh-szlovák államot és örömmel fogadja, ha az uj állam diplomáciai képviselőjét mielőbb Berlinben üdvözölheti.”

 

„Kelet-Galíciában lengyel és rutén-ukrán csapatok közt ellenségeskedések törtek ki. A november elsejére virradó éjszakán Lernberget ukrajnai nemzetiségű katonák elfoglalták. Przemysl, amelyet Pitchalski tábornok védett, a rutének kezében van. A San folyó vasúti hídját a levegőbe röpítették”

Budapesti Hírlap 28. évf. 259. szám 2. oldal

„A románság budapesti napilapja, a Foia Popo- rului Roman jelenti, hogy a román pártvezérekkel folytatott tanácskozások során a románoknak miniszterséget és a románok lakta vármegyéket illetően több főispánt állást ajánlottak fel. A román politikusok azonban nem fogadták el ez ajánlatot arra való utalással, hogy e kérdésben is csak a nemzetgyűlés van hivatva határozni.”

„Nagyszebenből jelentik: A román és a szász nemzeti politikusoknak Jászi-Oszkárral folytatott tanácskozása alkalmával egyetértő megállapodás létesült, hogy magyarok, románok és szászok veszedelem esetén kölcsönösen védik egymást és e célból az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében megyénként és községenként vallásos nemzeti különbség nélkül szervezkednek, hogy a polgárság nyugalmát és lelki egyensúlyát megóvják. A Nemzeti Tanács proklamációjának vétele után Szeben megye csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, egyben Schöpf János alispán és Gorritz polgármester az összes egyházak és társadalmi intézmények képviselőit értekezletre hívta össze, melyen arról tanácskoztak. miképpen lehetne közös egyetértéssel utat és módot találni, hogy a közönséget megnyugtassák és esetleges rendzavarásoknak elejét vegyék. Az értekezleten elhatározták, hogy magyar, román és német nyelven szövegezett kiáltványt intéznek a városi és a vidéki közönséghez, hogy várja meg nyugodtan az események fejlődését és hogy az emberiesség és igazságosság alapelveit tartsa szeme elüti, a melyek az igazi hazaszeretetnek alapkövét teszik.”

Népszava 46. évf. 269. szám 4. oldal

„Károlyi Mihály a következő táviratot küldte a szlovák nemzeti tanácshoz: Ugy érezzük, hogy az egész magyar nemzet lelkéből beszélünk, amikor ezekben a válságos órákban a testvéri szeretet őszintén érzett meleg szavaival fordulunk a tót nemzeti tanácshoz. A magyar néptől nem választotta el se gyűlölet, se érdekellentét, elválasztotta csupán egy konok osztályunknak bűnös politikája, amely egyformán ártott a tót népnek és a magyar népnek. Azokért a sérelmekért, amelyek a tót népet nemzeti, érzésben értek, nem felelős a magyar nép. ezzel nem vállal semmiféle közösséget, hanem mindent meg fog tenni, hogy bűnös osztálya gyökeresen kiírtassék. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden népet megillető önrendelkező szent joga szerint a tót nemzeti tanács ugy fog határozni, amint a tót nép érdekében a legjobbnak látja, meg akarjuk azonban mondani, hogy a meggyőződésünk és szent hitünk szerint a tót nép és a magyar nép egymásra van utalva és hogy békés megegyezésben és testvéri együttműködésben kell keresnünk a szebb jövőt és a jobb életnek föltételeit és biztosítékait. Bölcs és eredményes munkát kívánunk a tót nemzeti tanácsnak és sok szép, boldog, szabad jövendőt a tót népnek. — Testvéri üdvözlettel a Magyar Nemzeti Tanács nevében Károlyi Mihály elnök.”

„A szlovák nemzeti tanács a következő válasziratot küldte: A Magyar Nemzeti Tanácsnak elnök ur részéről kifejezett üdvözletét a szlovák nemzeti tanács végrehajtó bizottsága nagy örömmel vette és őszintén viszonozza. Mai napon szólt első ízben a magyar nemzet képviselete a szlovák nemzet képviseletéhez, mint testvér a testvérhez. A mi nemzeti tanácsunk a Wilson részéről körvonalozott és a monarchia külügyi képviselete részéről elismert uj nemzetközi jogi helyzetet a maga részéről is elfogadta. Ha a magyarság a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nemzetek szabadságáról vallott fölfogását magáévá teszi, nemzeteink között nemzetközi alapon létesítendő kölcsönös megértésnek lélektani föltételét teremti meg. Szívből óhajtjuk, hogy a magyar nemzet a szabad nemzetek társaságában azt a helyet foglalja el, amely kulturális értékeinél és demokráciájának erényeinél fogva megilleti. A szabad csehszlovák nemzet a magyar nemzetnek jó szomszédja és testvére óhajt lenni. — Dula Máté, a szlovák nemzeti tanács elnöke.”

Pesti Napló 69. évfolyam 259. szám 2. oldal

„Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter igen biztató kilátásokkal lépett érintkezésbe a magyarországi román nemzeti komitével. A román kamara pedig mai üléséből üdvözölte a köztársasági magyar népkormányt. Az üdvözlethez hozzájárult a román konzervatív párt is, ami igen fontos, mert tudvalevően az a párt volt az, amely eddig a királyságból intézte és vezette a magyarországi és az erdélyi román mozgalmat. A legkomolyabb kilátások vannak arra, hogy román polgártársaink be fogják érni egy területi autonómiával és nem akarják Erdély ősi magyar és székely lakosságát idegen román uralom alá kényszeríteni. Amilyen gyűlölt volt a régi magyar oligarchikus kormányzás világszerte, amennyire hitelét vette a mágnásuralom a külföld előtt az egész Magyarországnak, annyira közeledik most a magyar népköztársaság felé a többi művelt népek és nemzetek testvéri barátsága.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.