Népszava 46. évf. 270. szám 3-4. oldal

„A Turócszentmártonban székelő Szlovák Nemzeti Tanács a következő deklarációt adta ki:Valamennyi szlovák politikai pártnak 1918 október 30-án Turócszentmártonban összegyűlt és az egységes csehszlovák nemzet szlovák ágának Nemzeti Tanácsává, szervezett képviselői az egész világ részéről elfogadott nemzeti önrendelkező jog alapján állanak. A Nemzet Magyarországon lakó ágának nevében egyedül ő maga jogosult nyilatkozni és cselekedni. Nem jogosult erre az a magyar kormány, melynek évtizedeken át nem volt fontosabb föladata, mint elnyomni mindazt, ami szlovák, amely kormány nem állította föl és nem engedélyezett nemzetünknek egyetlen iskolát sem, nem engedte meg, hogy a közigazgatásba és közhivatalokba szlovák emberek bekerüljenek és népünket középkori feudális rendszerével és politikájával vagyonilag nyomorította és kizsákmányolta. Nem jogosultak a szlovák nemzet nevében nyilatkozni azok a nemzet akaratának megnyilatkozását kizáró, szűk választójog alapján alakult képviselőtestük sem, amelyek oly emberekből állanak, akik a törvény rendelkezésének ellenére tiszta szlovák megyék közgyűlésein nem tűrtek meg szlovák szót.”

„Kassán — mint nekünk táviratozzák — az átszervezés összes legfontosabb intézkedéseit végrehajtották. A posta-, vasúti-, városi, pénzügyi és egyéb fontos közhivatalok alkalmazottai, úgyszintén valamennyi katonai parancsnokság, pótkeret, osztag és egyéb katonai intézet itt tartózkodó tiszti és legénységi tagjai, továbbá az egyházak elöljárósága, papsága, valamint számtalan más fontos polgári intézményhez tartozó személyek a hűségesküt letették. A polgári intézmények kiépítése folyamatban van, a katonatanács megszervezése előkészítés alatt. A közbiztonság ós nyugalom példás. Október 30-tól a város területén egyetlen bűntény vagy kihágás nem történt.”

„Temesvár és szomszédsága: Pénteken reggel — amint Temesvárról jelentik — átutazó katonák és megszökött aradi fegyencek zavarogtak a temesvári pályaudvaron és a szomszédos utcákban. A Korona-szállodát elpusztították és több vendéglőt kifosztottak Katonaság és polgárőrök vonultak föl ellenük. A fosztogatók közül tizenhármat agyonlőttek, sokat pedig megsebesítetlek. A zavargók közül, akik között asszonyok és suhancok is voltak, 900-at elfogtak. A katonaság végül helyreállította a rendet. A krassószörény megyei Resicabányán a polgárság és a munkásság nagy népgyűlést tartott, amelyen kimondották csatlakozásukat a Nemzeti Tanácshoz, egyben megalakították a helyi tanácsot, amelyben képviseletet nyertek a polgárok, munkások, románok és a tisztviselők. A. megválasztottak a bánáti néptanáccsal kezdték meg a tárgyalásokat.”

„Szabadkán is megalakult a Nemzeti Tanács és a Katonatanács és a város vezetését átvették. A villanygyárat fölügyelete alá helyezték. Rihányi Pál vasúti munkást a Nemzeti Tanács tagját bízták meg a gyár fölügyeletével. Polgárőrséget szerveztek, amely a városban a rendet föntartja, A szervezett munkásság teljes apparátussal áll a polgárőrség rendelkezésére.A Nemzeti Tanács Hajek ezredes, állomásparancsnokot állásából elmozdította és Szokoli Pál alezredest, a Katonatanács elnökét bízta meg a város parancsnokságával.”

„A lengyel távirati iroda közzéteszi a következő, délelőtt 10 órakor kelt táviratot: Az ukrajnaiak elfoglalták Przemyslt. Puhalski altábornagy internálva van. Zesanje, a San-folyó mögött levő városrész a lengyelek kezében van. A Przemysllel való összeköttetés most szünetel.”

 

Délmagyarország 2632. szám 1-2. oldal

 

„A magyarországi románok vezetői autonómiát kérnek Erdély számára: A kamarában Joneseti Porcona konzervatív képviselő a1 következőket mondotta: Az Osztrák-Magyar Monarchia1 föderalizálására való tekintettel a magyarországi románok vezetőiautdnómiát kértek Erdély számára. Helyénvalónak tekintem, hogy a román kamara azzal az óhajtással üdvözölje a bécsi és budapesti román képviselőket, hogy vállalkozásukat teljes győzelem koronázza. Cuza nemzeti amnesztia fölhívta a külügyminisztert, hogy juttassa Budapestre a román kamara üdvözletét.”

„A szerbek leszerelnek és nem készülnek támadásra Magyarország ellen: A szerb hadsereg leszerelése már a mult hét elején megindult. A felszabadító szerb hadsereg vidékek szerint van kötelékekbe osztva és amelyik kötelék elérte azt az országrészt, ahol a háború előtt

tartott, nyomban leszerel és tagjai hozzáfognak a polgári foglalkozásukhoz. Ma a dunai fronton csupán három szerb hadosztály és dandár áll. A szerb hadsereg nem készül áttörnia Dunán magyar földre. Kötelességtudásuk és fegyelmezettségük példás. Belgrádban van D' Enperney francia tábornok főhadiszállása, aki egy amerikai, egy angol, egy francia és egy görög divízió fölött rendelkezik.”

Pesti Napló 70. évfolyam 260. szám 4. oldal

„A Magyarországon élő nemzetek körében rendkívül nagy elkeseredést keltett annak idején Apponyi Albertnek az a rendelete, amellyel a nemzetiségi iskolákban felfüggesztette a tanítást. Most a népkormány kultuszminiszterének, Lovászy Mártonnak első ténykedése az volt, hogy elrendelte a Magyarországon élő nemzetek iskoláinak megnyitását. Lovászy Márton kultuszminiszter erre vonatkozóan a következőket mondotta: A Magyarországon élő nemzetek iskoláit hivatalba lépésemkor azonnal megnyitottam és elrendeltem, hogy a tanítás haladéktalanul kezdődjék meg. Ezzel eleget tettünk a magyarországi nemzetek régi óhajának. A tanítás módozatait a Magyarországon élő nemzetek vezetőivel folytatandó későbbi tárgyalások során Jászi Oszkárral együttesen fogom megbeszélni.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.