Délmagyarország 2634. szám 2-3. oldal

„A mi békénk kedvezően halad előre. Károlyi miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter

Belgrádba érkeztek. Magyarország jó szándéka minden kétségen felül áll; bizunk benne, hogy velünk szemben az antant ugy fog eljárni, mint azokkal szokás, akik őszinte barátai és nem veszélyeztetői kivannak lenni a szabad népeknek és a müvelt emberiség minden hasznos és haladást jelentő ügyének.”

„A budapesti-újvidéki vonalon csend és nyugalom uralkodik. Az újvidéki állomáson a magyar és szerb nemzeti tanács tart rendet. A két nemzeti tanács testvériesen együttműködik.”

„A Narodni Listy jelentése szerint Prága és Pozsony között a legrövidebb időn belül létre jön a vasúti összeköttetés.”

Budapesti Hírlap 262. szám 2-7. oldal

„Mig itt benn lázas hévvel folyik a rendcsinálás munkája, addig kifelé megkezdte a kormány azokat a tárgyalásokat, a melyeken az uj Magyarország politikai határai és belső politikai konstrukciója fölépülnek. Károlyi Mihály gróf Jászi Oszkárral Belgrádba ment és ott az antant balkáni parancsnokával megindítja az előzetes béketárgyalásokat s ugyanakkor megindulnak a tárgyalások a nemzetiségi probléma rendezésére is. A kormány Supka Géza dr. tanárt bízta meg azzal, hogy a csehekkel tárgyaljon, mig Balla Aladár államtitkár a délszlávokkal igyekszik megértésre jutni. Benn az országban, — ez megállapítható— a nemzetiségek a kellő higgadtsággal várják a fejleményeket és elismerik azt a liberális őszinteséget, mellyel magyar részen ezt a kérdést intézik. Éppen ma jelentik a nemzetiségi délvidékről, hogy ott a rend és nyugalom teljes. A megindult tárgyalások során említést kell tennünk Beck Lajos kormánybiztos bécsi útjáról, a ki olt az osztrák-németekkel tanácskozik a bankjegyforgalom rendezéséről és az önálló nemzeti bank fölállításával kapcsolatos kérdésekről. Ugyancsak itt említjük, hogy Magyarország diplomáciai berendezésének előkészületei már nagyban folynak és pedig nemcsak abban az irányban, hogy tárgyalások indulnak más államokkal, hanem hogy szervezik már a magyar külügyminisztériumot is.”

„A minisztertanács tegnap azt határozta, hogy maga Károlyi Mihály gróf miniszterelnök utazzon le Belgrádba Franchez d’Ésperay tábornokhoz a magyar békedelegáció élén. Károlyi Mihály gróffal utazott Jászi Oszkár miniszter is. Lovászy Márton kultuszminiszter és Berinkey János igazságügyminiszter nem utazott le. Károlyi Mihály távolléte alatt a minisztertanács elnöke Batthyány Tivadar gróf belügyminiszter. Egyébként a miniszterelnököt Lovászy Márton helyettesíti. A különvonat tegnap éjjel 12 órakor indult el a ferencvárosi pályaudvarról.”

„Újvidékről jelentik: Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter ma reggel nyolc órakor külünvonaton ide érkezett. Az újvidéki állomáson a polgármester üdvözölte a miniszterelnököt. Payerle Nándor főkapitány; és Török Károly határrendőrkapitány jelentést lettek az újvidéki helyzetről. A miniszterelnök megelégedését fejezte ki a városban tapasztalt rend fölött. A miniszterelnök kíséretével kilenc órakor hajón Belgrádba utazott.”

„A Narodni Lysti című prágai lap jelent!, hogy a magyar kormány Supka Géza dr. írót, budapesti múzeumi őrt, Prágába küldte, hogy a csehekkel tárgyaljon.”

„A magyar népkormány elhatározta, hogy lehetőleg mielőbb diplomáciai érintkezést keres és tart fönn a külföldi népállamokkal, első sorban pedig a Magyarország szomszédságában megalakult államokkal. A jugoszláv állammal való érintkezést különösen fontos állami és nemzeti ügynek tekinti, nem csupán azért, mert Wilson válaszában a délszláv. államra utalás történt, hanem főképp azért, mert egyik legjelentősebb föladatának tekinti, hogy a délen szomszédos népekkel és a velük egyesült horvát testvérnéppel évszázadokon át fönnállott, de utóbb megszakadt baráti és testvéri köteléket visszaállítsa és fejlessze.
A jugoszláv állammal való külső politikai összeköttetés biztosítására a Károlyi-kormány a legalkalmasabbnak Balla Aladár miniszterelnökségi államtitkárt, volt újvidéki főispánt jelölte meg.”

„Balla Aladár államtitkár és horvát követ pénteken utazik Zágrábba. Útjában elkísérik Dormándy Géza vezérkari ezredes, katonai attasé, Hállay Ferenc kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos és Ticharich Mátyás honvédelmi miniszteri osztálytanácsos, a kik a horvát követség keretében fognak Zágrábban működni. Balla Aladár miniszterelnökségi államtitkár, horvát követ útjáról, illetőleg terveiről a következő nyilatkozatot telte:
— Legfőbb föladatomnak tekintem, hogy a régi magyar-horvát és szerb szimpátiát, mely 1848 előtt valódi testvériséggel volt közöttünk és a mely szimpátiát a mi legutóbbi nemzeti ellenállásunk idején újra fölelevenitettünk és a fiumei rezolúcióban még nyomatékosabban megalapoztunk, újra megszilárdítsuk, fejlesszük és hatékonyabbá tegyük. Ezt a rokonérzést az osztrák centralisztikus politika a legkörmönfontabb módon alig nyolc esztendőn belül ellenséges érzésre iparkodott átidomitani és valljuk meg: nem sikertelenül. Az én legmelegebb óhajtásom és törekvésem. hogy a régebbi baráti-és testvéri viszonyt újra megerősítsem és egy harmadik idegen tényező kikapcsolásával a két teljességgel szabaddá lett nemzet és nép között az egész jövő állami időre biztosítsam.
— A két állam geográfiai helyzetére, történelmi múltjára és a magyar meg a délszláv állam.

Károlyi Mihály gróf miniszterelnök címére ma Zágrábból a következő távirat érkezett: A szlovén, horvát és szerb nemzeti tanács kijelenti, hogy a magyar népkormány és magyar nemzeti tanács kiküldöttei jöhetnek Zágrábba a nemzetközi jog védelme alatt és várjuk az érkezésükről szóló jelentést.”

 

„Taksony falva községé — mint nekünk irták. — népgyülést tartottak és egyhangú elhatározásukból a következő nyilatkozatot küldték a kormányhoz: Miniszterelnök ur! Pozsony vármegyével községünket is, Taksony falvát a cseh-szlovákok leendő államukhoz akarnák csatoltatni. Ez ellen a legenergikusabban tiltakozunk. Községünk ezer év óta mindig magyar volt. Idegen uralom alatt nem állott soha A jövőben is magyarok akarunk maradni. Magyar hazában élni és meghalni. Esküszünk! hogy magyarságunkat és hazánk ezeréves területét az utolsó csepp vérünk feláldozásával is megvédelmezzük.”


„Ujvidekről jelentik: A budapest—ujvideki vonalon csend és nyugalom uralkodik. Az ujvideki állomást a magyar és szerb nemzeti tanács rendelkezése alatt álló magyar katonák és szerb hadifoglyok őrzik. A magyarság és szerbség között teljes a testvéri egyetértés. A két nemzeti tanács együtt működik.”

„Zomborból jelentik a Magyar Távirati irodának: A zombori szerbek és bunyevácok november5-én népgyűlést tartottak, a melyen a következő határozatot hoztak: A zombori szerbek és bunyevácok népgyűlése elhatározta, hogy mindenben elfogadja Wilsonnak a népek teljes önrendelkezési jogára vonatkozó elvét. Ezen az alapon óhajtja az egységes szerb és bunyevác nemzet sorsát is rendezni. E célból megalakitja a zombori szerbek és bunyevácok helyi nemzeti bizottságát s utasitja azt. Törekedjék az összes mértékadó tényezőkkel, s többi hasonló szervezeteinkkel összehangban nemzeti kérdésünk megoldásanak utját a jelzett irányban egyengetni…”

Pesti Napló 262. szám 2-3. oldal

„A békeküldöttség vonatát útközben mindenütt lelkesen fogadták és a lelkesedést fokozta Károlyi miniszterelnök jelenléte. A miniszterelnököt minden állomáson viharosan éljenezték a késő éjszakai és hajnali órák dacára nagy számban összegyűlt katonák és polgárok. Újvidékig express-sebességű vonaton utazott a békedelegáció, onnan hajóval folytatja útját Belgrád felé… Pagerle Nándor rendőrkapitány jelentette, hogy a rend teljesen helyreállott Újvidéken. Rosszhiszemű pánikhirekkel szemben megállapítható, hogy a magyarok, szerbek és a szerb hadifoglyok példátlanul rendes népőrséget alakítottak Újvidéken és elejét vették minden zavargásnak. Károlyi miniszterelnököt, a város közönsége óriási lelkesedéssel fogadta.”

 

„Szerdai számunkban jelentettük, hogy a kormány, a Nemzeti Tanács és a Katonatanács

képviselőiből álló küldöttség Belgrádba utazott, hogy közvetlenül és önállóan tárgyaljon

a békefeltételekről Franchet d'Esperay francia főparancsnokkal. Szerdán éjjel félkettőkor indult el a ferencvárosi pályaudvarról a magyar békedelegáció különvonata. Az utolsó pillanatban a minisztertanács ugy határozott, hogy Károlyi Mihály miniszterelnök vezesse a békeküldöttséget. Lovászy és Berinkey miniszter idehaza maradtak….”

 

„A minisztertanács tegnap azt határozta, hogy; Károlyi Mihály miniszterelnök utazzon le Belgrádba Franchet d'Esperay tábornokhoz a magyar békedelegáció élen. Gróf Karolyi Mihállyal utazott Jászi Oszkár miniszter is, Lovászy Márton külügyminiszter és Berinkay Dénes igazságügyminiszter nem utazott le. Károlyi Mihály távolléte alatt a minisztertanács elnöke gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter, egyébként a miniszterelnököt Lovászy Márton helyettesíti. A különvonat tegnap éjjel 1 órakor indult el a ferencvárosi pályaudvarról.”

Népszava 271. szám 2-5.oldal

„Torontál-, Temes vármegyék területére a bánáti néptanács kihirdette

a statáriumot amely november 5-én már életbe is lépett — Kisszentmiklós községből

(Temes) kapjuk a következő sorokat: A forradalom hírére az itt volt katonaság elment

Utóbb, a helységen keresztül vonuló katonák betörtek a katonai irodákba és onnan

az elvihető dolgokat magukkal vitték. A katonák elkeseredésükben fosztogattak, mert

teljesen rongyosak és félig mezítláb voltak. Most már azonban helyreállt a nyugalom.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.