Délmagyarország 2635. szám 1-3. oldal

„Wilson támogatja Románia területi követeléseit: Az államtitkári hivatal közli a román kormány képviselőjéhez intézett következő üzenetét: Uram, az Egyesült-Államok kormánya Románia jövendő jólétére és integritására mindig ugy gondolt, mint egy szabad és független álaméra. Mielőtt az Egyesült-Államok és Ausztria-Magyarország közt háború támadt, az Egyesült-Államok elnöke üzenetet intézett Románia királyához, amelyben rokonszenvéről és nagyrabecsüléséről biztositja. A helyzet azóta megváltozott és az elnök ennek folytán azt kívánja, értesítsem önt arról, hogy az Egyesült-Államok kormánya hozzájárula román népnek a királysághatárain kívül és belül támasztott kívánságaihoz. Tanuja voltam a szabad ügyéért ellenségeitől és elnyomóitól származó nagy szenvedéseknek és áldozatoknak. Rokonszenvezve a mindenütt lakó román nemzeti egység gondolatával és óhajával, az Egyesült-Államok kormánya nem fogja elmulasztani, hogy alkalmas időben érvényesítse befolyásit aziránt, hogy a román nép hozzájusson jogospolitikai és területi jogaihoz és azokat minden külföldi támadás ellen biztosítja.”

„Belgrádi értesülés szerint a magyar békedelegátusokat Belgrádban D'Esperay tábornok kiküldöttjei várták. Aamikor azonban D'Esperay tábornok tudomást szerzett arról, hogy maga Károlyi érkezett a delegáció élén a szerb fővárosba Szalonikiben levő főhadiszállásán repülőgépbe, szállt, hogy Belgrádba menjen. Útközben Misben leszállott és innen küldötte azt az értesítést, hogy útban van Belgrád felé. A szerb főváros lakossága meleg ünneplésben részesítette Károlyit és kíséretét.Az ünneplésben részt vettek a francia és angolkatonaság is. Belgrádban egy francia és egy angol lovasezred van.”

„A délvidéki eseményekről Eglisch István határrendőrségi kapitány egy újságírónak ezeket mondta: — Sajna, a rémhírek igazaknak bizonyultak. Igaz, hogy Bozovicson a községi

jegyzőt elásták a földbe és kiálló fejét addig rugdosták, amig meg nem halt. Az is igaz,

hogy a bozovicsi főszolgabírót a románok elevenen megnyúzták. Ujabb jelentések szerint

Tacsádon föllázadtak az oláhok. Két repülőgép bombákat dobált közéjük, a lázadók közül

Százötvenen meghaltak. A repülők aztán visszamentek Lúgosra, ahol szintén lázadás

ütött ki. Az orsovai határrendőrség érintkezésbe lépett a környéken cirkáló francia lovassággal

és fölszólította őket, hogy segítsenek helyreállítani a rendet, A franciák a legnagyobb előzékenységgeltettek eleget a kérésnek és bevonultak Ó-Moldvába, ahol még tegnap teljesen

helyreállitották a rendet. A domasna-stoimfai vasúti állomáson tegnap újra megjelentek gépfegyverrel elütöttrománok és megtámadták a vonatot. A vonaton utazott hazafelé a szegedi 5-ös honvédekegy százada, amely kiszállt a vonatból, üldözőbe vette a románokat és akiket elfogott,sorra fölakasztotta. A belügyminiszterhez érkezett jelentés szerint a közrendet mindenütt kíméletlen szigorral állítják helyre az oláhok által megtámadott vidékeken. Akit fosztogatáson vagy erőszakosságon érnek, nyomban kivégzik.”

„Lúgoson a románok fölfegyverkezve megtámadták a magyarokat. Akik közülök életben maradtak, csak a legnagyobb viszontagságok árán tudtak megmenekülni. Lúgoson ma nincs egyetlen magyar katona sem, a várost teljesen az oláhok kerítették hatalmukba.”

Budapesti Hírlap 263. szám 2-7. oldal

„A népkormány a belső rend és nyugalom helyreállítása és biztosítása mellett legsürgősebb és legfontosabb föladatának a külső béke megkötését tekinti. Éppen azért Károlyi Mihály gróf miniszterelnök maga utazott el Belgrádira az előzetes békeföltételek megállapítása végett. Károlyi Mihály gróf miniszterelnököt Belgrádban meleg szimpátiával fogadták. A szerb generalisszimusz üdvözölte őt Belgrádban és együtt ültek este a fehér asztalhoz is az antantnak Belgrádban időző előkelőségeivel. Franchct d ’E speray francia tábornok Misben értesült K árolyi Mihály grófnak belgrádi tartózkodásáról és azonnal elindult a szerb fővárosba, hogy vele találkozzék. A találkozás ma délután megtörtént és az illetékes tényezők Károlyi Mihály gróffal nyomban tárgyalásba fogtak. A tárgyalás eredményéről egyelőre annyit tudunk illetékes forrásból, hogy a dolog jól indult és jól folyik. Van remény arra, hogy az előzetes békeföltételeket huszonnégy órán belül megállapítják. De nem az időpont a lényeges, fontos az, hogy Károlyi Mihály gróf miniszterelnöknek és Jászi Oszkár miniszternek sikerüljön eddigi ellenfeleinket meggyőzni arról, hogy a magyar nemzet a becsületes békét és a becsületes föltételeket faji jelleménél, évezredes történelmi múltjánál fogva, nemzetiségeinkkel szemben mindenkor követett szabadelvüségénél fogva minden tekintetben és minden irányban megérdemli. Magunk is hisszük, hogy nem Károlyi Mihály gróf miniszterelnök akaratán fog múlni, hogy nekünk a lehetőséghez képest a legkedvezőbb föltételeket szerezze meg. Pozitív hireket hamarosan fogunk kapni, repülőgépen indult el a magyar kormány futárja a magyar fővárosba, hogy a kormányt a tárgyalás menetéről értesítse.”

„Újvidékről táviratozzak a Politikai Híradónak belgrádi értesités nyomán: A magyar békedelegációt Belgrádban. Franche d'Esperay tábornok küldöttei várták. Amikor azonban Franche d' Esperay tábornok tudomást szerzett arról, hogy maga Károlyi Mihály gróf miniszterelnök érkezik a delegáció élén a szerb fővárosba, Szalonikiban levő főhadiszállásán repülőgépre szállt, hogy Belgrádba jöjjön. Útközben Misben leszállóit és innen küldötte azt az értesítést, hogy útban van Belgrád felé. A szerb főváros lakossága meleg, ünneplésben részesítette K árolyi Mihályt és kíséretét és az ünneplésben részt vettek a francia és az angol katonák is. Belgrádban egy francia és egy angol lovas ezred van.”

„Végül ismét és a legenergikusabban szóvá keli tennünk a cseh-tót bandák garázdálkodását a magyar Felvidéken, amelynek számos városából és községéből riadtan menekül a magyarság, mindenét hátrahagyva a rabló népség prédájára. A régi zsebrák időket talán még sem lehet büntetlenül fölujitani. A magyar népkormánynak sürgősen meg kell találnia azokat a regurális katonai erődet, a melyek véget vetnek ennek a cseh háborús magánvállalkozásnak. De azt sem engedheti meg, hogy cseh küldöttségek hivatalos funkció díszében jelenjenek meg ma.”

 

„A Slavische Korrespondenz elenti, hogy a szlovák nemzeti tanács négy tagja Srobarz dr. vezetésével Gödingböl Szakolcára érkezett és ott egy, a szabad ég alatt tartott népgyülésen a tótok által lakott vidékeket a csehszlovák állam tulajdonának jelentette ki.”

 

„November negyedikén, hétfőn Nagyszombatban egy cseh küldöttség jelent meg, hogy a városnak Csehországhoz való csatlakozásáról és átadásáról tárgyaljon. A forradalmi izzó hangulatra való tekintettel azonban nem indultak meg a tárgyalások. Másnap a környékbeli parasztok fölfegyverkezve jöttek be a városba, hogy ott raboljanak, de a polgárőrség lefegyverezte és elűzte őket. A csőcselék a környéken pusztított.”

„Bártfa város képviselőtestületének rendkivüli kőzgvülése a következő deklarációit hozta: Bártfa város képviselőtestületének rendkivüli viselt közönség, mint a sáros összes lakosainak nyelvre, fajra és vallásra való tekintet nélkül egyaránt szabadon választolt képviselete ezennel kijelenti és tudtul adja mindenkinek, a kit illet, hogy: 1. Tiltakozó szavát emeli fel a cseh vagy az úgynevezett cseh-szlovák állam azon törekvése ellen, melynél fogva rólunk és nélkülünk, a független Magyarország területére hóditó törekvéseket táplál s különösen. hogy Sáros ősi földjét és benne Bártfa városát az egy és oszthatatlan Magyarországhoz ezer év óta tartozó területet népjogellenesen- és a történelmi jogok meghamisításával beolvassza, haláraiba vonja, államisága alá rendelje.”

Pesti Napló 263. szám 2-3. oldal

 

„A Politikai Híradó jelenti: Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és kísérete tegnap délután egy óra után érkezett meg hajón Belgrádba, a hol a szerb generalisszimusz és a szerb hatóságok fogadták és a legmelegebben üdvözölték. Károlyi Mihály gróf és kísérete az egész délutánt és estét együtt töltötte el a szerb hatóságok embereivel. Franchet d ’Espera y tábornoktól értesítés jött, hogy már ö is útban van Belgrád felé.”

 

„Cseh offenzíva Észak-Magyarországon: A csehek viszont annál nagyobb energiával próbálják előkészíteni a tót vármegyék egyesítését Csehországgal. A tót bandák garázdálkodását Észak-Magyarországon természetesen nem szabad összefüggésben hozni a cseh kormány politikájával, sőt valószínű, hogy a cseh kormányt érinti legkinosabban a cseh-szlovák ügynek ez a kompromitálása. Hiszen éppen azzal a céllal vagy azzal az ürüggyel lépték át a cseh reguláris csapatok a magyar határt, hogy megvédjék a tót megyék lakosságát a bandák garázdálkodása ellen. Az eddig érkezett jelentések szerint csak néhány száz cseh katona van eddig magyar területen. Dr. Stobár Lőrinc vezeti őket, aki a háború előtt Rózsahegyen volt orvos. A háború alatt Szolnokra internálta Srobárt a magyar kormány. ahonnan alig néhány hete bocsájtották el, Károlyi közbelépésére. Ugyanis a tót politikusok nem akartak velünk tárgyalni addig, amíg Stobár nem nyeri vissza szabadságát: A cseh invázió vezére alighanem a legkülönb ember a tót nemzetiségi politikusok között. A tót nemzetiségi párt sok éven át karöltve haladt a klerikális izgatással és a néppárt védő szárnya alá helyezkedett. Stobár a klerikális jelszavak helyeit a szociális reform hirdetését vette fel a tót nemzetiségi programba.”

 

Népszava 272. szám 2-5.oldal

„A „Magyar Távirati Iroda" jelenti Belgrádból: Károlyi Mihály miniszterelnök. Jászi Oszkár tárcanélküli miniszter. Bokányi Dezső a Munkástanács képviselője, Hatvany Lajos a Nemzeti Tanács képviselője, Csernyák Imre százados a Katonatanács képviselője, Bakonyi Endre miniszteri titkár a miniszterelnökség sajtóosztálya részéről, Jeszenszky Béla főhadnagy, Noiseux, Károlyi francia titkára dr. Kerntler Kálmán földművelési miniszteri osztálytanácsos, Stieli Valter, vezérkari százados a magyar hadügyminisztérium képviseletében és Ran Gottlob
a Szénközpont igazgatója, mint a magyar delegáció tagjai, csütörtökön reggel 9 óra tájban Újvidékre érkeztek. Az újvidéki állomáson a polgármester, dr. Payerle Nándor főkapitány és dr. Török határrendőrségi tanácsos fogadták a miniszterelnököt és kíséretét. A polgármester üdvözlését megköszönve Károlyi Mihály miniszterelnök örömének adott kifejezést afölött, hogy Újvidéken minden rendben van. Azután a hajóállomásra mentek és fölsétáltak a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaság Millenium hajójára. Ezen keltek át Belgrádba.
Belgrádba délután 3 órakor érkezett meg a hajó, amelyen fehér zászló volt. A partokon óriási tömeg gyűlt össze. A csónakot lebocsátották a hajóról és a csónakra is föltüzték a fehér lobogót. Szerb katonák útbaigazítása révén azután elérkeztek a szerb parancsnokságra. Azt az útbaigazítást hozták vissza a Belgrádban állomásozó dunai, divizió parancsnokától, Milevics ezredestől, hogy, amint a társaságnak tetszik vagy hajón töltsék az éjszakát vagy pedig menjenek be Belgrádba és szálljanak meg a Korona-szállóban, ahol valamennyien a szerb kormány van”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.