Délmagyarország 2635. szám 1-3. oldal

„Wilson támogatja Románia területi követeléseit: Az államtitkári hivatal közli a román kormány képviselőjéhez intézett következő üzenetét: Uram, az Egyesült-Államok kormánya Románia jövendő jólétére és integritására mindig ugy gondolt, mint egy szabad és független álaméra. Mielőtt az Egyesült-Államok és Ausztria-Magyarország közt háború támadt, az Egyesült-Államok elnöke üzenetet intézett Románia királyához, amelyben rokonszenvéről és nagyrabecsüléséről biztositja. A helyzet azóta megváltozott és az elnök ennek folytán azt kívánja, értesítsem önt arról, hogy az Egyesült-Államok kormánya hozzájárula román népnek a királysághatárain kívül és belül támasztott kívánságaihoz. Tanuja voltam a szabad ügyéért ellenségeitől és elnyomóitól származó nagy szenvedéseknek és áldozatoknak. Rokonszenvezve a mindenütt lakó román nemzeti egység gondolatával és óhajával, az Egyesült-Államok kormánya nem fogja elmulasztani, hogy alkalmas időben érvényesítse befolyásit aziránt, hogy a román nép hozzájusson jogospolitikai és területi jogaihoz és azokat minden külföldi támadás ellen biztosítja.”

„Belgrádi értesülés szerint a magyar békedelegátusokat Belgrádban D'Esperay tábornok kiküldöttjei várták. Aamikor azonban D'Esperay tábornok tudomást szerzett arról, hogy maga Károlyi érkezett a delegáció élén a szerb fővárosba Szalonikiben levő főhadiszállásán repülőgépbe, szállt, hogy Belgrádba menjen. Útközben Misben leszállott és innen küldötte azt az értesítést, hogy útban van Belgrád felé. A szerb főváros lakossága meleg ünneplésben részesítette Károlyit és kíséretét.Az ünneplésben részt vettek a francia és angolkatonaság is. Belgrádban egy francia és egy angol lovasezred van.”

„A délvidéki eseményekről Eglisch István határrendőrségi kapitány egy újságírónak ezeket mondta: — Sajna, a rémhírek igazaknak bizonyultak. Igaz, hogy Bozovicson a községi

jegyzőt elásták a földbe és kiálló fejét addig rugdosták, amig meg nem halt. Az is igaz,

hogy a bozovicsi főszolgabírót a románok elevenen megnyúzták. Ujabb jelentések szerint

Tacsádon föllázadtak az oláhok. Két repülőgép bombákat dobált közéjük, a lázadók közül

Százötvenen meghaltak. A repülők aztán visszamentek Lúgosra, ahol szintén lázadás

ütött ki. Az orsovai határrendőrség érintkezésbe lépett a környéken cirkáló francia lovassággal

és fölszólította őket, hogy segítsenek helyreállítani a rendet, A franciák a legnagyobb előzékenységgeltettek eleget a kérésnek és bevonultak Ó-Moldvába, ahol még tegnap teljesen

helyreállitották a rendet. A domasna-stoimfai vasúti állomáson tegnap újra megjelentek gépfegyverrel elütöttrománok és megtámadták a vonatot. A vonaton utazott hazafelé a szegedi 5-ös honvédekegy százada, amely kiszállt a vonatból, üldözőbe vette a románokat és akiket elfogott,sorra fölakasztotta. A belügyminiszterhez érkezett jelentés szerint a közrendet mindenütt kíméletlen szigorral állítják helyre az oláhok által megtámadott vidékeken. Akit fosztogatáson vagy erőszakosságon érnek, nyomban kivégzik.”

„Lúgoson a románok fölfegyverkezve megtámadták a magyarokat. Akik közülök életben maradtak, csak a legnagyobb viszontagságok árán tudtak megmenekülni. Lúgoson ma nincs egyetlen magyar katona sem, a várost teljesen az oláhok kerítették hatalmukba.”

Budapesti Hírlap 263. szám 2-7. oldal

„A népkormány a belső rend és nyugalom helyreállítása és biztosítása mellett legsürgősebb és legfontosabb föladatának a külső béke megkötését tekinti. Éppen azért Károlyi Mihály gróf miniszterelnök maga utazott el Belgrádira az előzetes békeföltételek megállapítása végett. Károlyi Mihály gróf miniszterelnököt Belgrádban meleg szimpátiával fogadták. A szerb generalisszimusz üdvözölte őt Belgrádban és együtt ültek este a fehér asztalhoz is az antantnak Belgrádban időző előkelőségeivel. Franchct d ’E speray francia tábornok Misben értesült K árolyi Mihály grófnak belgrádi tartózkodásáról és azonnal elindult a szerb fővárosba, hogy vele találkozzék. A találkozás ma délután megtörtént és az illetékes tényezők Károlyi Mihály gróffal nyomban tárgyalásba fogtak. A tárgyalás eredményéről egyelőre annyit tudunk illetékes forrásból, hogy a dolog jól indult és jól folyik. Van remény arra, hogy az előzetes békeföltételeket huszonnégy órán belül megállapítják. De nem az időpont a lényeges, fontos az, hogy Károlyi Mihály gróf miniszterelnöknek és Jászi Oszkár miniszternek sikerüljön eddigi ellenfeleinket meggyőzni arról, hogy a magyar nemzet a becsületes békét és a becsületes föltételeket faji jelleménél, évezredes történelmi múltjánál fogva, nemzetiségeinkkel szemben mindenkor követett szabadelvüségénél fogva minden tekintetben és minden irányban megérdemli. Magunk is hisszük, hogy nem Károlyi Mihály gróf miniszterelnök akaratán fog múlni, hogy nekünk a lehetőséghez képest a legkedvezőbb föltételeket szerezze meg. Pozitív hireket hamarosan fogunk kapni, repülőgépen indult el a magyar kormány futárja a magyar fővárosba, hogy a kormányt a tárgyalás menetéről értesítse.”

„Újvidékről táviratozzak a Politikai Híradónak belgrádi értesités nyomán: A magyar békedelegációt Belgrádban. Franche d'Esperay tábornok küldöttei várták. Amikor azonban Franche d' Esperay tábornok tudomást szerzett arról, hogy maga Károlyi Mihály gróf miniszterelnök érkezik a delegáció élén a szerb fővárosba, Szalonikiban levő főhadiszállásán repülőgépre szállt, hogy Belgrádba jöjjön. Útközben Misben leszállóit és innen küldötte azt az értesítést, hogy útban van Belgrád felé. A szerb főváros lakossága meleg, ünneplésben részesítette K árolyi Mihályt és kíséretét és az ünneplésben részt vettek a francia és az angol katonák is. Belgrádban egy francia és egy angol lovas ezred van.”

„Végül ismét és a legenergikusabban szóvá keli tennünk a cseh-tót bandák garázdálkodását a magyar Felvidéken, amelynek számos városából és községéből riadtan menekül a magyarság, mindenét hátrahagyva a rabló népség prédájára. A régi zsebrák időket talán még sem lehet büntetlenül fölujitani. A magyar népkormánynak sürgősen meg kell találnia azokat a regurális katonai erődet, a melyek véget vetnek ennek a cseh háborús magánvállalkozásnak. De azt sem engedheti meg, hogy cseh küldöttségek hivatalos funkció díszében jelenjenek meg ma.”

 

„A Slavische Korrespondenz elenti, hogy a szlovák nemzeti tanács négy tagja Srobarz dr. vezetésével Gödingböl Szakolcára érkezett és ott egy, a szabad ég alatt tartott népgyülésen a tótok által lakott vidékeket a csehszlovák állam tulajdonának jelentette ki.”

 

„November negyedikén, hétfőn Nagyszombatban egy cseh küldöttség jelent meg, hogy a városnak Csehországhoz való csatlakozásáról és átadásáról tárgyaljon. A forradalmi izzó hangulatra való tekintettel azonban nem indultak meg a tárgyalások. Másnap a környékbeli parasztok fölfegyverkezve jöttek be a városba, hogy ott raboljanak, de a polgárőrség lefegyverezte és elűzte őket. A csőcselék a környéken pusztított.”

„Bártfa város képviselőtestületének rendkivüli kőzgvülése a következő deklarációit hozta: Bártfa város képviselőtestületének rendkivüli viselt közönség, mint a sáros összes lakosainak nyelvre, fajra és vallásra való tekintet nélkül egyaránt szabadon választolt képviselete ezennel kijelenti és tudtul adja mindenkinek, a kit illet, hogy: 1. Tiltakozó szavát emeli fel a cseh vagy az úgynevezett cseh-szlovák állam azon törekvése ellen, melynél fogva rólunk és nélkülünk, a független Magyarország területére hóditó törekvéseket táplál s különösen. hogy Sáros ősi földjét és benne Bártfa városát az egy és oszthatatlan Magyarországhoz ezer év óta tartozó területet népjogellenesen- és a történelmi jogok meghamisításával beolvassza, haláraiba vonja, államisága alá rendelje.”

Pesti Napló 263. szám 2-3. oldal

 

„A Politikai Híradó jelenti: Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és kísérete tegnap délután egy óra után érkezett meg hajón Belgrádba, a hol a szerb generalisszimusz és a szerb hatóságok fogadták és a legmelegebben üdvözölték. Károlyi Mihály gróf és kísérete az egész délutánt és estét együtt töltötte el a szerb hatóságok embereivel. Franchet d ’Espera y tábornoktól értesítés jött, hogy már ö is útban van Belgrád felé.”

 

„Cseh offenzíva Észak-Magyarországon: A csehek viszont annál nagyobb energiával próbálják előkészíteni a tót vármegyék egyesítését Csehországgal. A tót bandák garázdálkodását Észak-Magyarországon természetesen nem szabad összefüggésben hozni a cseh kormány politikájával, sőt valószínű, hogy a cseh kormányt érinti legkinosabban a cseh-szlovák ügynek ez a kompromitálása. Hiszen éppen azzal a céllal vagy azzal az ürüggyel lépték át a cseh reguláris csapatok a magyar határt, hogy megvédjék a tót megyék lakosságát a bandák garázdálkodása ellen. Az eddig érkezett jelentések szerint csak néhány száz cseh katona van eddig magyar területen. Dr. Stobár Lőrinc vezeti őket, aki a háború előtt Rózsahegyen volt orvos. A háború alatt Szolnokra internálta Srobárt a magyar kormány. ahonnan alig néhány hete bocsájtották el, Károlyi közbelépésére. Ugyanis a tót politikusok nem akartak velünk tárgyalni addig, amíg Stobár nem nyeri vissza szabadságát: A cseh invázió vezére alighanem a legkülönb ember a tót nemzetiségi politikusok között. A tót nemzetiségi párt sok éven át karöltve haladt a klerikális izgatással és a néppárt védő szárnya alá helyezkedett. Stobár a klerikális jelszavak helyeit a szociális reform hirdetését vette fel a tót nemzetiségi programba.”

 

Népszava 272. szám 2-5.oldal

„A „Magyar Távirati Iroda" jelenti Belgrádból: Károlyi Mihály miniszterelnök. Jászi Oszkár tárcanélküli miniszter. Bokányi Dezső a Munkástanács képviselője, Hatvany Lajos a Nemzeti Tanács képviselője, Csernyák Imre százados a Katonatanács képviselője, Bakonyi Endre miniszteri titkár a miniszterelnökség sajtóosztálya részéről, Jeszenszky Béla főhadnagy, Noiseux, Károlyi francia titkára dr. Kerntler Kálmán földművelési miniszteri osztálytanácsos, Stieli Valter, vezérkari százados a magyar hadügyminisztérium képviseletében és Ran Gottlob
a Szénközpont igazgatója, mint a magyar delegáció tagjai, csütörtökön reggel 9 óra tájban Újvidékre érkeztek. Az újvidéki állomáson a polgármester, dr. Payerle Nándor főkapitány és dr. Török határrendőrségi tanácsos fogadták a miniszterelnököt és kíséretét. A polgármester üdvözlését megköszönve Károlyi Mihály miniszterelnök örömének adott kifejezést afölött, hogy Újvidéken minden rendben van. Azután a hajóállomásra mentek és fölsétáltak a Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaság Millenium hajójára. Ezen keltek át Belgrádba.
Belgrádba délután 3 órakor érkezett meg a hajó, amelyen fehér zászló volt. A partokon óriási tömeg gyűlt össze. A csónakot lebocsátották a hajóról és a csónakra is föltüzték a fehér lobogót. Szerb katonák útbaigazítása révén azután elérkeztek a szerb parancsnokságra. Azt az útbaigazítást hozták vissza a Belgrádban állomásozó dunai, divizió parancsnokától, Milevics ezredestől, hogy, amint a társaságnak tetszik vagy hajón töltsék az éjszakát vagy pedig menjenek be Belgrádba és szálljanak meg a Korona-szállóban, ahol valamennyien a szerb kormány van”

Délmagyarország 2634. szám 2-3. oldal

„A mi békénk kedvezően halad előre. Károlyi miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter

Belgrádba érkeztek. Magyarország jó szándéka minden kétségen felül áll; bizunk benne, hogy velünk szemben az antant ugy fog eljárni, mint azokkal szokás, akik őszinte barátai és nem veszélyeztetői kivannak lenni a szabad népeknek és a müvelt emberiség minden hasznos és haladást jelentő ügyének.”

„A budapesti-újvidéki vonalon csend és nyugalom uralkodik. Az újvidéki állomáson a magyar és szerb nemzeti tanács tart rendet. A két nemzeti tanács testvériesen együttműködik.”

„A Narodni Listy jelentése szerint Prága és Pozsony között a legrövidebb időn belül létre jön a vasúti összeköttetés.”

Budapesti Hírlap 262. szám 2-7. oldal

„Mig itt benn lázas hévvel folyik a rendcsinálás munkája, addig kifelé megkezdte a kormány azokat a tárgyalásokat, a melyeken az uj Magyarország politikai határai és belső politikai konstrukciója fölépülnek. Károlyi Mihály gróf Jászi Oszkárral Belgrádba ment és ott az antant balkáni parancsnokával megindítja az előzetes béketárgyalásokat s ugyanakkor megindulnak a tárgyalások a nemzetiségi probléma rendezésére is. A kormány Supka Géza dr. tanárt bízta meg azzal, hogy a csehekkel tárgyaljon, mig Balla Aladár államtitkár a délszlávokkal igyekszik megértésre jutni. Benn az országban, — ez megállapítható— a nemzetiségek a kellő higgadtsággal várják a fejleményeket és elismerik azt a liberális őszinteséget, mellyel magyar részen ezt a kérdést intézik. Éppen ma jelentik a nemzetiségi délvidékről, hogy ott a rend és nyugalom teljes. A megindult tárgyalások során említést kell tennünk Beck Lajos kormánybiztos bécsi útjáról, a ki olt az osztrák-németekkel tanácskozik a bankjegyforgalom rendezéséről és az önálló nemzeti bank fölállításával kapcsolatos kérdésekről. Ugyancsak itt említjük, hogy Magyarország diplomáciai berendezésének előkészületei már nagyban folynak és pedig nemcsak abban az irányban, hogy tárgyalások indulnak más államokkal, hanem hogy szervezik már a magyar külügyminisztériumot is.”

„A minisztertanács tegnap azt határozta, hogy maga Károlyi Mihály gróf miniszterelnök utazzon le Belgrádba Franchez d’Ésperay tábornokhoz a magyar békedelegáció élén. Károlyi Mihály gróffal utazott Jászi Oszkár miniszter is. Lovászy Márton kultuszminiszter és Berinkey János igazságügyminiszter nem utazott le. Károlyi Mihály távolléte alatt a minisztertanács elnöke Batthyány Tivadar gróf belügyminiszter. Egyébként a miniszterelnököt Lovászy Márton helyettesíti. A különvonat tegnap éjjel 12 órakor indult el a ferencvárosi pályaudvarról.”

„Újvidékről jelentik: Károlyi Mihály gróf miniszterelnök és Jászi Oszkár miniszter ma reggel nyolc órakor külünvonaton ide érkezett. Az újvidéki állomáson a polgármester üdvözölte a miniszterelnököt. Payerle Nándor főkapitány; és Török Károly határrendőrkapitány jelentést lettek az újvidéki helyzetről. A miniszterelnök megelégedését fejezte ki a városban tapasztalt rend fölött. A miniszterelnök kíséretével kilenc órakor hajón Belgrádba utazott.”

„A Narodni Lysti című prágai lap jelent!, hogy a magyar kormány Supka Géza dr. írót, budapesti múzeumi őrt, Prágába küldte, hogy a csehekkel tárgyaljon.”

„A magyar népkormány elhatározta, hogy lehetőleg mielőbb diplomáciai érintkezést keres és tart fönn a külföldi népállamokkal, első sorban pedig a Magyarország szomszédságában megalakult államokkal. A jugoszláv állammal való érintkezést különösen fontos állami és nemzeti ügynek tekinti, nem csupán azért, mert Wilson válaszában a délszláv. államra utalás történt, hanem főképp azért, mert egyik legjelentősebb föladatának tekinti, hogy a délen szomszédos népekkel és a velük egyesült horvát testvérnéppel évszázadokon át fönnállott, de utóbb megszakadt baráti és testvéri köteléket visszaállítsa és fejlessze.
A jugoszláv állammal való külső politikai összeköttetés biztosítására a Károlyi-kormány a legalkalmasabbnak Balla Aladár miniszterelnökségi államtitkárt, volt újvidéki főispánt jelölte meg.”

„Balla Aladár államtitkár és horvát követ pénteken utazik Zágrábba. Útjában elkísérik Dormándy Géza vezérkari ezredes, katonai attasé, Hállay Ferenc kereskedelmi miniszteri osztálytanácsos és Ticharich Mátyás honvédelmi miniszteri osztálytanácsos, a kik a horvát követség keretében fognak Zágrábban működni. Balla Aladár miniszterelnökségi államtitkár, horvát követ útjáról, illetőleg terveiről a következő nyilatkozatot telte:
— Legfőbb föladatomnak tekintem, hogy a régi magyar-horvát és szerb szimpátiát, mely 1848 előtt valódi testvériséggel volt közöttünk és a mely szimpátiát a mi legutóbbi nemzeti ellenállásunk idején újra fölelevenitettünk és a fiumei rezolúcióban még nyomatékosabban megalapoztunk, újra megszilárdítsuk, fejlesszük és hatékonyabbá tegyük. Ezt a rokonérzést az osztrák centralisztikus politika a legkörmönfontabb módon alig nyolc esztendőn belül ellenséges érzésre iparkodott átidomitani és valljuk meg: nem sikertelenül. Az én legmelegebb óhajtásom és törekvésem. hogy a régebbi baráti-és testvéri viszonyt újra megerősítsem és egy harmadik idegen tényező kikapcsolásával a két teljességgel szabaddá lett nemzet és nép között az egész jövő állami időre biztosítsam.
— A két állam geográfiai helyzetére, történelmi múltjára és a magyar meg a délszláv állam.

Károlyi Mihály gróf miniszterelnök címére ma Zágrábból a következő távirat érkezett: A szlovén, horvát és szerb nemzeti tanács kijelenti, hogy a magyar népkormány és magyar nemzeti tanács kiküldöttei jöhetnek Zágrábba a nemzetközi jog védelme alatt és várjuk az érkezésükről szóló jelentést.”

 

„Taksony falva községé — mint nekünk irták. — népgyülést tartottak és egyhangú elhatározásukból a következő nyilatkozatot küldték a kormányhoz: Miniszterelnök ur! Pozsony vármegyével községünket is, Taksony falvát a cseh-szlovákok leendő államukhoz akarnák csatoltatni. Ez ellen a legenergikusabban tiltakozunk. Községünk ezer év óta mindig magyar volt. Idegen uralom alatt nem állott soha A jövőben is magyarok akarunk maradni. Magyar hazában élni és meghalni. Esküszünk! hogy magyarságunkat és hazánk ezeréves területét az utolsó csepp vérünk feláldozásával is megvédelmezzük.”


„Ujvidekről jelentik: A budapest—ujvideki vonalon csend és nyugalom uralkodik. Az ujvideki állomást a magyar és szerb nemzeti tanács rendelkezése alatt álló magyar katonák és szerb hadifoglyok őrzik. A magyarság és szerbség között teljes a testvéri egyetértés. A két nemzeti tanács együtt működik.”

„Zomborból jelentik a Magyar Távirati irodának: A zombori szerbek és bunyevácok november5-én népgyűlést tartottak, a melyen a következő határozatot hoztak: A zombori szerbek és bunyevácok népgyűlése elhatározta, hogy mindenben elfogadja Wilsonnak a népek teljes önrendelkezési jogára vonatkozó elvét. Ezen az alapon óhajtja az egységes szerb és bunyevác nemzet sorsát is rendezni. E célból megalakitja a zombori szerbek és bunyevácok helyi nemzeti bizottságát s utasitja azt. Törekedjék az összes mértékadó tényezőkkel, s többi hasonló szervezeteinkkel összehangban nemzeti kérdésünk megoldásanak utját a jelzett irányban egyengetni…”

Pesti Napló 262. szám 2-3. oldal

„A békeküldöttség vonatát útközben mindenütt lelkesen fogadták és a lelkesedést fokozta Károlyi miniszterelnök jelenléte. A miniszterelnököt minden állomáson viharosan éljenezték a késő éjszakai és hajnali órák dacára nagy számban összegyűlt katonák és polgárok. Újvidékig express-sebességű vonaton utazott a békedelegáció, onnan hajóval folytatja útját Belgrád felé… Pagerle Nándor rendőrkapitány jelentette, hogy a rend teljesen helyreállott Újvidéken. Rosszhiszemű pánikhirekkel szemben megállapítható, hogy a magyarok, szerbek és a szerb hadifoglyok példátlanul rendes népőrséget alakítottak Újvidéken és elejét vették minden zavargásnak. Károlyi miniszterelnököt, a város közönsége óriási lelkesedéssel fogadta.”

 

„Szerdai számunkban jelentettük, hogy a kormány, a Nemzeti Tanács és a Katonatanács

képviselőiből álló küldöttség Belgrádba utazott, hogy közvetlenül és önállóan tárgyaljon

a békefeltételekről Franchet d'Esperay francia főparancsnokkal. Szerdán éjjel félkettőkor indult el a ferencvárosi pályaudvarról a magyar békedelegáció különvonata. Az utolsó pillanatban a minisztertanács ugy határozott, hogy Károlyi Mihály miniszterelnök vezesse a békeküldöttséget. Lovászy és Berinkey miniszter idehaza maradtak….”

 

„A minisztertanács tegnap azt határozta, hogy; Károlyi Mihály miniszterelnök utazzon le Belgrádba Franchet d'Esperay tábornokhoz a magyar békedelegáció élen. Gróf Karolyi Mihállyal utazott Jászi Oszkár miniszter is, Lovászy Márton külügyminiszter és Berinkay Dénes igazságügyminiszter nem utazott le. Károlyi Mihály távolléte alatt a minisztertanács elnöke gróf Batthyány Tivadar belügyminiszter, egyébként a miniszterelnököt Lovászy Márton helyettesíti. A különvonat tegnap éjjel 1 órakor indult el a ferencvárosi pályaudvarról.”

Népszava 271. szám 2-5.oldal

„Torontál-, Temes vármegyék területére a bánáti néptanács kihirdette

a statáriumot amely november 5-én már életbe is lépett — Kisszentmiklós községből

(Temes) kapjuk a következő sorokat: A forradalom hírére az itt volt katonaság elment

Utóbb, a helységen keresztül vonuló katonák betörtek a katonai irodákba és onnan

az elvihető dolgokat magukkal vitték. A katonák elkeseredésükben fosztogattak, mert

teljesen rongyosak és félig mezítláb voltak. Most már azonban helyreállt a nyugalom.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.