Délmagyarország 2631. szám 2-3. oldal

 

 

„A német birodalmi kormány elismerte a cseh-szlovák államot: A csehszlovák sajtóiroda jelenti: Gebrattel báró német főkonzul ma ismételten megjelent a Nemzeti Tanács elnökénél akinek hivatalosan kijelentette, hogy a német birodalmi kormány elismerte a cseh-szlovák államot és örömmel fogadja, ha az uj állam diplomáciai képviselőjét mielőbb Berlinben üdvözölheti.”

 

„Kelet-Galíciában lengyel és rutén-ukrán csapatok közt ellenségeskedések törtek ki. A november elsejére virradó éjszakán Lernberget ukrajnai nemzetiségű katonák elfoglalták. Przemysl, amelyet Pitchalski tábornok védett, a rutének kezében van. A San folyó vasúti hídját a levegőbe röpítették”

Budapesti Hírlap 28. évf. 259. szám 2. oldal

„A románság budapesti napilapja, a Foia Popo- rului Roman jelenti, hogy a román pártvezérekkel folytatott tanácskozások során a románoknak miniszterséget és a románok lakta vármegyéket illetően több főispánt állást ajánlottak fel. A román politikusok azonban nem fogadták el ez ajánlatot arra való utalással, hogy e kérdésben is csak a nemzetgyűlés van hivatva határozni.”

„Nagyszebenből jelentik: A román és a szász nemzeti politikusoknak Jászi-Oszkárral folytatott tanácskozása alkalmával egyetértő megállapodás létesült, hogy magyarok, románok és szászok veszedelem esetén kölcsönösen védik egymást és e célból az élet- és vagyonbiztonság megóvása érdekében megyénként és községenként vallásos nemzeti különbség nélkül szervezkednek, hogy a polgárság nyugalmát és lelki egyensúlyát megóvják. A Nemzeti Tanács proklamációjának vétele után Szeben megye csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz, egyben Schöpf János alispán és Gorritz polgármester az összes egyházak és társadalmi intézmények képviselőit értekezletre hívta össze, melyen arról tanácskoztak. miképpen lehetne közös egyetértéssel utat és módot találni, hogy a közönséget megnyugtassák és esetleges rendzavarásoknak elejét vegyék. Az értekezleten elhatározták, hogy magyar, román és német nyelven szövegezett kiáltványt intéznek a városi és a vidéki közönséghez, hogy várja meg nyugodtan az események fejlődését és hogy az emberiesség és igazságosság alapelveit tartsa szeme elüti, a melyek az igazi hazaszeretetnek alapkövét teszik.”

Népszava 46. évf. 269. szám 4. oldal

„Károlyi Mihály a következő táviratot küldte a szlovák nemzeti tanácshoz: Ugy érezzük, hogy az egész magyar nemzet lelkéből beszélünk, amikor ezekben a válságos órákban a testvéri szeretet őszintén érzett meleg szavaival fordulunk a tót nemzeti tanácshoz. A magyar néptől nem választotta el se gyűlölet, se érdekellentét, elválasztotta csupán egy konok osztályunknak bűnös politikája, amely egyformán ártott a tót népnek és a magyar népnek. Azokért a sérelmekért, amelyek a tót népet nemzeti, érzésben értek, nem felelős a magyar nép. ezzel nem vállal semmiféle közösséget, hanem mindent meg fog tenni, hogy bűnös osztálya gyökeresen kiírtassék. Mi azon az állásponton vagyunk, hogy minden népet megillető önrendelkező szent joga szerint a tót nemzeti tanács ugy fog határozni, amint a tót nép érdekében a legjobbnak látja, meg akarjuk azonban mondani, hogy a meggyőződésünk és szent hitünk szerint a tót nép és a magyar nép egymásra van utalva és hogy békés megegyezésben és testvéri együttműködésben kell keresnünk a szebb jövőt és a jobb életnek föltételeit és biztosítékait. Bölcs és eredményes munkát kívánunk a tót nemzeti tanácsnak és sok szép, boldog, szabad jövendőt a tót népnek. — Testvéri üdvözlettel a Magyar Nemzeti Tanács nevében Károlyi Mihály elnök.”

„A szlovák nemzeti tanács a következő válasziratot küldte: A Magyar Nemzeti Tanácsnak elnök ur részéről kifejezett üdvözletét a szlovák nemzeti tanács végrehajtó bizottsága nagy örömmel vette és őszintén viszonozza. Mai napon szólt első ízben a magyar nemzet képviselete a szlovák nemzet képviseletéhez, mint testvér a testvérhez. A mi nemzeti tanácsunk a Wilson részéről körvonalozott és a monarchia külügyi képviselete részéről elismert uj nemzetközi jogi helyzetet a maga részéről is elfogadta. Ha a magyarság a Magyar Nemzeti Tanácsnak a nemzetek szabadságáról vallott fölfogását magáévá teszi, nemzeteink között nemzetközi alapon létesítendő kölcsönös megértésnek lélektani föltételét teremti meg. Szívből óhajtjuk, hogy a magyar nemzet a szabad nemzetek társaságában azt a helyet foglalja el, amely kulturális értékeinél és demokráciájának erényeinél fogva megilleti. A szabad csehszlovák nemzet a magyar nemzetnek jó szomszédja és testvére óhajt lenni. — Dula Máté, a szlovák nemzeti tanács elnöke.”

Pesti Napló 69. évfolyam 259. szám 2. oldal

„Jászi Oszkár nemzetiségi miniszter igen biztató kilátásokkal lépett érintkezésbe a magyarországi román nemzeti komitével. A román kamara pedig mai üléséből üdvözölte a köztársasági magyar népkormányt. Az üdvözlethez hozzájárult a román konzervatív párt is, ami igen fontos, mert tudvalevően az a párt volt az, amely eddig a királyságból intézte és vezette a magyarországi és az erdélyi román mozgalmat. A legkomolyabb kilátások vannak arra, hogy román polgártársaink be fogják érni egy területi autonómiával és nem akarják Erdély ősi magyar és székely lakosságát idegen román uralom alá kényszeríteni. Amilyen gyűlölt volt a régi magyar oligarchikus kormányzás világszerte, amennyire hitelét vette a mágnásuralom a külföld előtt az egész Magyarországnak, annyira közeledik most a magyar népköztársaság felé a többi művelt népek és nemzetek testvéri barátsága.”

Budapesti Hírlap XXXVIII. évfolyam 258. szám 3. oldal

„Linder Béla hadügyminiszterünk közléséből tudjuk, hogy úgy az olasz, mint a szerbiai fronton álló magyar katonák parancsot kaptak arra, hogy letegyék a fegyvert. A fegyverszüneti tárgyalás folyamatban van. Pontjait e pillanatban nem ismerjük. Bár egyes antant-orgánumok azt hangoztatják, hogy csak ugyanolyan föltételekre számíthatunk, mint amilyet Bulgáriának szabtak. Kormányunk biztosítani kívánja a visszatérő katonáink számára a munkát, a megélhetést, a ruházkodást és élelmezést… A kormány értesülésünk szerint gondoskodni fog az országnak Ausztriában való képviseletéről, és érintkezést fog keresni a délszláv és az osztrák-német nemzeti tanácsokkal, hogy velők a barátságos viszonyt biztosítsa.”

„Csehek és szlovákok összetartásáról, valamint a cseh nemzeti tanács intézkedéséről talál alább jelentéseket az olvasó. A német és cseh érdekkör és befolyás szétválasztása, úgy látszik, simán és rendben megy. Nevezetes az az állásfoglalás, amelyet a német-osztrák szociáldemokrata párt tanúsít most az ausztriai nemzetiségek elszakadása után. Erre hivatkozva ugyanis teljes joggal a német nép részére is követeli ezt az önrendelkezési és bizonyos jövőbeli eshetőségre német birodalomhoz való csatlakozást hirdeti.”

„A csehszlovák sajtóiroda jelenti Turócszentmártonból, hogy ott október 30-án összegyűltek a szlovákok képviselői és hirdetményt tettek közzé, amelyben kijelentik. hogy a szlovák nép a nyelvileg kulturálisan és történetileg egységes csehszlovák nép egy részének tekinti magát. E csehszlovák nép részére követelik az önrendelkezés jogát teljes függetlenség alapján és a rögtönös békekötést. A szlovák nemzeti tanács képviselői tegnap este Prágába érkeztek. A lakosság rivalgó ujjongása közepette hajtottak szállóikba. A szálló erkélyéről az összegyűlt tömeghez beszédet mondtak…”

„Az ukránok birtokukba vették Galícia keleti részét. Budapesti hírlap távirata: Tegnap reggel négy órakor Lemberg valamennyi középületét ukrajnai katonaság szállotta meg. Megszállották az államrendőrség kaszárnyáját is és a rendőröket lefegyverezték. Hatalmukba kerítették a helytartóságot, a postaépületet, a rendőrigazgatóságot, a vasúti állomást, a városházát, amelynek tornyára kitűzték az ukrajnai nemzeti lobogót.”

„A Budapesti Hírlap tudósítójának távirata: A magyar és, osztrák kolóniában szájról- szájra adták ma azt a hírt, hogy Németország bizonyos intézkedéseket szándékozik tenni az itt élö magyar és osztrák alattvalók ellen. Tudakozódtam erre vonatkozóan és értesüléseim alap- ján bizonyossággal állíthatom-, hogy a német kormány semminő ilyen irányú intézkedést nem tervez, úgy hogy alattvalóink nyugodtan lakhatnak tovább Németország területén. Egyáltalában Németország eddigi szövetségeseivel szemben lojális akar maradni s épp úgy, mint az itt é!ő bolgárokat nem korlátozta, a magyarok és az osztrákok ellen sem akar eljárni, elörebocsátva természetesen, hogy Magyarország épp ilyen elbánásban részesíti a birodalmi német alattvalókat.”

„A szlovén nemzeti tanács felhatalmazta a laibak sajtóirodát annak kijelentésére, szemben a különösen Német-Ausztriában elterjedt hírekkel, a melyek jelenleg szlovén területen történő pogromról, zavargásokról és erőszakoskodásokról szólnak, hogy a szlovén nemzeti tanács alá tartozó egész területen a szlovén terület önállóságának kinyilatkoztatása óta semmi olyan nem történt, a mit a nyugalom és rend elleni kihágásnak lehetne minősíteni.”Népszava 46. évfolyam 358. szám 5. oldal

„A harminckettedik gyalogezred a Mária Terézia-laktanyában szombaton délelőtt 10 órakor tette le az esküt a Nemzeti Tanácsra és az új népkormányra. Kálmán hadnagy olvasta föl az eskümintát, amely után Bárdos Ferenc elvtárs a szociáldemokrata munkások nevében üdvözölte a katonákat s fölhívta őket arra, hogy a Nemzeti Tanács utasításait kövessék. Rámutatott arra, hogy a munkások egy szebb és boldogabb jövőért harcolnak s ebben a küzdelmükben a katonák támogatására számítanak. Kitörő éljenzéssel fogadták a lelkes beszédet.”

„A lengyel kormány a mai napon a következő táviratot küldte: A lengyel kormány nevében mélységes érzéstől áthatott jókívánságaimat küldöm. A szabad magyar nép szerencsés boldogulást találjon. Az újjászületett lengyel állam mindenképpen ápolni fogja azt a hű barátságot, a mely az elmúlt évszázadokon Magyarországgal összekapcsolta és a mely hosszú éveken át a két állam politikáját közös utakra vezérlte. Éljen! Svieginsky miniszterelnök.”

„A Munkás Híradó jelenti: A román nemzeti párt és a szociáldemokrata párt román bizottságának kiküldöttjeiből október 30-án megalakult a magyarországi és erdélyi román Nemzeti Tanács…. A román, nemzeti tanács a népek teljes önrendelkezési elve alapján helyezkedik el, a mely elvet Wilson elnök is a világ- béke alapja gyanánt állapította meg, s amely elvei úgy a román nemzeti párt, mint a szociáldemokrata- párt, valamint a monarkia és Magyarország hivatalos képviselői és a Magyar Nemzed Tanács is elismert.”

Pesti Napló 69. évfolyam 258. szám 4. oldal

 

 

 

„A Nemzeti Tanács intézőbizottságának mai ülésén dr. Erdélyi János és-a román nemzeti komité nevében bejelentette, hogy a szász országgyűlési képviselőkkel egyetemben a személyi és vagyonbiztonság érdekében proklamációt óhajtanak kibocsátani, melyhez a Nemzeti Tanács csatlakozását kérik. A Nemzeti Tanács tudomásul vette a proklamáció következőképpen hangzó szövegét…. Felhívjuk tehát a magyar, román és szász nemzetnek minden fiát, hogy egymással érintkezésbe lépve, a belső rendel egymást megértő kölcsönös bizodalommal biztosítsa és e célból közös egyetértéssel állapítsa meg mindama módozatokat, melyekkel a bekövetkezhető eseményekkel a személy- és vagyonbiztonságot együttesen és legjobban megvédhetik. …”

„lletékes helyről értesülünk, hogy azok a hírek, amelyek a nemzetiségekkel kötött végleges megállapodásokról szólnak, nem felelnek meg a valóságnak. Csak arról van szó, hogy Jászi Oszkár tárcanélküli miniszter tárgyalásokat folytat a különböző népek képviselőivel. Ezek a tárgyalások annyiban már eredményre is vezettek, hogy nyilvánvaló lett a különböző nemzetek együttműködésének készsége, legalábbis a súlyos veszedelmek elhárítására.”„Az események hatása alatt az ukránok siettek birtokukba venni Galícia keleti részét. Már tegnapelőtt érkezett ide az a hír, hogy az ukrán nemzeti tanács Samborban és Tarnopoiban átvette a kerületek közigazgatását és az élelmezési ügyek vezetését. Tegnap reggel négy órakor Lemberg valamennyi középületét ukrán katonaság szállotta meg. Megszállották az államrendőrség laktanyáját is és a rendőröket lefegyverezték. Hatalmukba kerítették a helytartóságot, a postaépületet, a rendőrigazgatóságot, a vasúti állomást, a városházát, amelynek tornyára kitűzték az ukrán nemzeti lobogót, továbbá az osztrák-magyar bankot és más középületeket. A főkapitányságot és a postahivatalokat máig zárva tartották. Megszűntették a telefonforgalmat és a közúti közlekedést is…”

Délmagyarország 2630. szám 2-3. oldal

„A román nemzeti és a szociáldemokrata párt román bizottságának kiküldötteiből megalakult a magyarországi és erdélyi román nemzeti tanács.”

„Hiteles helyről szerzett információ szerint a nemzetiségekkel folytatott megbeszélések a területi és felségjogi kérdések teljes kikapcsolásával történtek miután ezekről a kérdésekről egyedül a békekonferencia lesz hivatva dönteni végérvényesen. A megállapodások nemzetiségre való tekintet nélkül személy és vagyonbiztonság kölcsönös megvédésére irányultak.”

„Tegnap reggel 4 órakor egy fölfegyverzett ukrán nemzeti csapat megszállotta a hivatalokat, középületeket. A vasút, tavidra- és telefonforgalmat beszüntették, az üzleteket bezárták. A helytartó internálták. Az ukrán helytartótanács falragaszokon közhírré tette, hogy átvette Kelet-Galícia kormányzását.”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.