Budapesti Hírlap XXXVIII. Évf. 257. szám 2. oldal

„Bódy Tivadar dr. polgármester tegnap délután összehívta a harminchatos bizottságot, a melynek tagjai majdnem teljes számban jelentek meg az ülésen. A polgármester közölte a bizottsággal a tanács eddigi eljárásait és intézkedéseit. A tanács reggel tartott ülésén elhatározta a Nemzeti Tanáccsal való együttműködését. A Nemzeti Tanács kijelentette, hagy a főváros autonómiáját nem veszélyezteti és kéri a fővárost és tanácsát, hogy támogassa munkájában.”

Délmagyarország 2629. szám 3 oldal

„A szegedi Katonatanács kihirdette a statáriumot. A Katonatanács a rendőrséggel és a csendőrséggel egyetértve rendszabályokat hozott létre. A garázdálkodó katonákat agyonlövik. Délután a 46-osok is megérkeztek Békéscsabáról, akik szintén részt vesznek a közbiztonság megőrzésében.”

„A temesvári zavargások hírére egy magyar honvédezred: négy százada a szerb frontról visszatérve kiszállt a vonatból és a rend helyreállítása céljából Barta, alezredes rendelkezésére bocsátotta magát. „Mintán további karhatalom érkezése is várható, valószínű, hogy a városban a rend a mai nap folyamán teljesen helyre fog állani.”

„Pécsről jelentik: Barcsba tömegesen érkeznek a menekülték Horvátországból. Tegnap mintegy ezer ember érkezett. A személyforgalom megszűnt Barcs, Daruvár és Verőcze vonalon, csupán a menekülteket hozzák a vonatok, A vonatokra útközben mindenfele lövöldöznek a zöld káder szökött -katonái.A horvát nemzeti tanács megtiltotta a menekülteknek, hogy holmijukat elvihessék Horvátországból.”

„Arad népe lelkes tüntetés közben,csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A demonstrációtkínos incidens zavarta meg. A Várban épen ülésezett a Katonatanács, amikor egy tiszt közölte a Katonatanács tagjaival, hogy a Vár kazamatáiból kitörésre készül az azokban fogva tartott kilencszáz fegyenc. A tisztek azonnal elhagyták a tanácskozó helyiséget és kivont karddal rohantak a fegyencek elé, akik tömegesen készültek a menekülésre. Egy százados gépfegyvert ragadott és a fegyencekre lőtt. Kétszáz fegyencnek azonban mégis sikerült elmenekülnie, akik széjjel széledtek a városban. Aradon kevés a katonaság, úgy hogy diákokból és polgárokból kellett őrséget alakítani az élet és vagyonbiztonság megvédésére. A fegyenceikből ötvenet már sikerült elfogni, a többiek rettegésben tartják a város.”

Pest Napló, 69. évf. 257. szám 4. oldal

„A Magyar és az Osztrák Népköztársaság mellett megalakul a Bolgár Népköztársaság az egykori imperialista középeurópai szövetséges romjain.”

„A délkeleti front Magyarországon van. A magyar csapatok kiürítették Szerbiát, és a Duna északi partjaira vonultak vissza.”

„Újra helyreállt a vasúti összeköttetés Németország és a Monarchia között.”

„A kormány nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár megkezdte a tárgyalásokat a nemzetiségek vezetőivel. Továbbá törvényjavaslatot terjeszt be a kormány az általános választójogról, miszerint szavazati jogot kap minden 24 éves férfi, és a fiatalabb katonák, valamint az írni-olvasni tudó 24 évüket betöltött nők is.”

Népszava, 69. évf. 256. szám 2 oldal

„A Budapesten tartózkodó orosz foglyok tömegei csütörtökön délután a radikális párt helyisége előtt gyűltek össze, ahol Práger Jenő elvtárs oroszul és magyarul beszédet tartott nekik. Az oroszok ideiglenes bizottságot választottak az orosz hadifoglyok ügyeinek a rendezésére. A bizottság tagjai lettek Stojanov Velikodvoskoj és Práger Jenő elvtársak.”

„A villamos vasutakat a Nemzeti Tanács lefoglalta. A Nemzeti Tanács csütörtökön a következő parancsot adta ki: „ Dénes Pál, Weltner Jenő és Sajó László megbízatnak, hogy a Közúti, Városi, Helyiérdekű és az összes budapesti villamosvasutakat átvegyék, rendben tartsák, természetesen minden eddigi tulajdonjog épségben tartásával. E parancs alapján föntnevezett elvtársaink katonai erővel megjelentek először a Városi vasút Kertész-utcai igazgatósági helyiségében, ahol az egybegyűlt igazgatóság előtt Dénes Pál elvtárs fölolvasta a Nemzett Tanács parancsát. Kijelentette, hogy a Nemzeti Tanács részéről megjelölt bizottság átveszi a vasút igazgatását és megbízza a vezetéssel Weltner Jenő elvtársat. Weltner elvtárs a vasút vezetését azonnal átvette…”

„Aradról jelentik, hogy a gyári munkások csütörtökön reggel a munkát beszüntették, felvonultak a Szabadság-térre, ahol népgyűlést tartottak és elhatározták, hogy a Nemzeti Tanácshoz csatlakoznak. A katonákat útnak engedték, még a fegyencek őrizetével megbízott katonák is elhagyták helyüket, így a fegyencek elszöktek. Ezeknek nagy részét a délután folyamán sikerült elfogni. Délután a törvényhatósági bizottság Barabás Béla főispán elnöklésével rendkívüli közgyűlést tartott.”

„Temesvárról jelentik: Az a hír terjedt el, hogy a király lemondott és kikiáltották a köztársaságot. A temesvári szociáldemokrata pártszervezet elnöke buzdító beszédet mondott a tisztekhez. Ezután a Jenő főherceg térre vonultak ás az ott lévő tömeggel együtt ledöntötték az Ausztria-szobrot. A tisztek megalakították a magyar, német, román és szerb katonai tanácsot.
Dr. Roth Ottó elnöklésével megalakult a bánsági néptanács, majd ezt követően kikiálltották a Bánáti Köztársaságot.”

„Pozsonyból jelentik: Pozsonyban délután 3 órakor a Batthyány- téren a város polgársága, munkássága és a helybeli katonaság gyűlést tartott, melyben megalakították a Nemzeti Tanács végrehajtó bizottságát.”

Pest Napló, 69. évf. 256. szám 3 oldal

„A Román Nemzeti Komitté hivatalos átiratban értesítette Jászi Oszkár nemzetiségi minisztert, melyben kölcsönös és barátságos tárgyalások megindítását kérvényezte. „Ez az uj népkormány első legnagyobb külpolitikai vívmánya ezerszeresen fontos most, hogy a román királyság nacionalistái és háborús huligánjai uj betörést akarnak szervezni Magyarország ellen. Amit a magyar oligarchia soha nem tudott elérni, azt most minden kérés nélkül megkapja a magyar népkormány, a hazai nemzetiségek maguk sietnek elhárítani az ország felől a további háborús veszedelmet és békés egyességre akarnak lépni a magyar néppel.”

Délmagyarország 2628. szám 3 oldal

„Eddig meg nem erősített hír szerint az oláhok betörtek a Zsil völgyébe.”

„Temesvárról telefonálják: Temesvárott néptanács alakult, amelybe bevonták az összes nemzetiségeket, akik csatlakoztak a katonasággal együtt. Ma délután négy órakor a város rendkívüli közgyűlést tartott Kórossy György főispán elnöklete alatt, aki üdvözölte a megalakult Bánáti Néptanácsot, és kijelentette, hogy a néptanács alá rendeli magát. A csatlakozott megyék főispánjai és polgármesterei szintén a polgári népbiztos rendelkezése alá bocsátották állásaikat….”

Kereső

 Délvidéki Magyar Golgota

busz1

amivarosnk

 

 

Névtelen

 

mozaik muzeumtura logo 445x130

online-jatek

Turul szobrok

Elérhetőségek

Villámposta: 

titkarsag@trianonmuzeum.hu
trianonmuzeum@trianonmuzeum.hu
kolozsvar@index.hu

Levelezési cím:
8100 Várpalota; Pf.107.

Számlaszám:11735005-20567376
Adószám: 18933510-2-19

További információ:
+36 30 646-7089; +36 88 372-721

Nyitva tartás

Március 1. - Október 30.
Hétfő: zárva
Kedd-csütörtök: 10:30 – 16:00
Péntek-vasárnap: 10:30 – 17:00

 

A Múzeum egész évben látogatható!

 

Külső-Magyarországiak (az 1920 után Magyarországtól elszakított területeken élők) számára a Trianon Múzeum látogatása ingyenes!

Belépőjegy áraink:

  • Felnőtt: 1200 Ft
  • Diák, Nyugdíjas: 600 Ft
  • Csoportos jegy (10 fő felett): 600 Ft
  • Családi belépő (2 felnőtt és gyermekeik): 3000 Ft
Tárlatvezetési lehetőség előzetes megbeszélés alapján.