"Ezt a múzeumot egyszer minden magyarnak látnia kell!"

Magyarország megszállása 3.

1918. november 3.

1918. november 3.

 

„Linder Béla hadügyminiszterünk közléséből tudjuk, hogy úgy az olasz, mint a szerbiai fronton álló magyar katonák parancsot kaptak arra, hogy letegyék a fegyvert. A fegyverszüneti tárgyalás folyamatban van. Pontjait e pillanatban nem ismerjük. Bár egyes antant-orgánumok azt hangoztatják, hogy csak ugyanolyan föltételekre számíthatunk, mint amilyet Bulgáriának szabtak. Kormányunk biztosítani kívánja a visszatérő katonáink számára a munkát, a megélhetést, a ruházkodást és élelmezést… A kormány értesülésünk szerint gondoskodni fog az országnak Ausztriában való képviseletéről, és érintkezést fog keresni a délszláv és az osztrák-német nemzeti tanácsokkal, hogy velők a barátságos viszonyt biztosítsa.”

Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal

„Csehek és szlovákok összetartásáról, valamint a cseh nemzeti tanács intézkedéséről talál alább jelentéseket az olvasó. A német és cseh érdekkör és befolyás szétválasztása, úgy látszik, simán és rendben megy. Nevezetes az az állásfoglalás, amelyet a német-osztrák szociáldemokrata párt tanúsít most az ausztriai nemzetiségek elszakadása után. Erre hivatkozva ugyanis teljes joggal a német nép részére is követeli ezt az önrendelkezési és bizonyos jövőbeli eshetőségre német birodalomhoz való csatlakozást hirdeti.”


Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal

„A csehszlovák sajtóiroda jelenti Turócszentmártonból, hogy ott október 30-án összegyűltek a szlovákok képviselői és hirdetményt tettek közzé, amelyben kijelentik. hogy a szlovák nép a nyelvileg kulturálisan és történetileg egységes csehszlovák nép egy részének tekinti magát. E csehszlovák nép részére követelik az önrendelkezés jogát teljes függetlenség alapján és a rögtönös békekötést. A szlovák nemzeti tanács képviselői tegnap este Prágába érkeztek. A lakosság rivalgó ujjongása közepette hajtottak szállóikba. A szálló erkélyéről az összegyűlt tömeghez beszédet mondtak…”

Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal


„Az ukránok birtokukba vették Galícia keleti részét. Budapesti hírlap távirata: Tegnap reggel négy órakor Lemberg valamennyi középületét ukrajnai katonaság szállotta meg. Megszállották az államrendőrség kaszárnyáját is és a rendőröket lefegyverezték. Hatalmukba kerítették a helytartóságot, a postaépületet, a rendőrigazgatóságot, a vasúti állomást, a városházát, amelynek tornyára kitűzték az ukrajnai nemzeti lobogót.”

Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal


„A Budapesti Hírlap tudósítójának távirata:A magyar és, osztrák kolóniában szájról- szájra adták ma azt a hírt, hogy Németország bizonyos intézkedéseket szándékozik tenni az itt élö magyar és osztrák alattvalók ellen. Tudakozódtam erre vonatkozóan és értesüléseim alap- ján bizonyossággal állíthatom-, hogy a német kormány semminő ilyen irányú intézkedést nem tervez, úgy hogy alattvalóink nyugodtan lakhatnak tovább Németország területén. Egyáltalában Németország eddigi szövetségeseivel szemben lojális akar maradni s épp úgy, mint az itt é!ő bolgárokat nem korlátozta, a magyarok és az osztrákok ellen sem akar eljárni, elörebocsátva természetesen, hogy Magyarország épp ilyen elbánásban részesíti a birodalmi német alattvalókat.”

Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal


„A szlovén nemzeti tanács felhatalmazta a laibak sajtóirodát annak kijelentésére, szemben a különösen Német-Ausztriában elterjedt hírekkel, a melyek jelenleg szlovén területen történő pogromról, zavargásokról és erőszakoskodásokról szólnak, hogy a szlovén nemzeti tanács alá tartozó egész területen a szlovén terület önállóságának kinyilatkoztatása óta semmi olyan nem történt, a mit a nyugalom és rend elleni kihágásnak lehetne minősíteni.”

Budapesti Hírlap 1918.11.03. - 3. oldal


„A harminckettedik gyalogezred a Mária Terézia-laktanyában szombaton délelőtt 10 órakor tette le az esküt a Nemzeti Tanácsra és az új népkormányra. Kálmán hadnagy olvasta föl az eskümintát, amely után Bárdos Ferenc elvtárs a szociáldemokrata munkások nevében üdvözölte a katonákat s fölhívta őket arra, hogy a Nemzeti Tanács utasításait kövessék. Rámutatott arra, hogy a munkások egy szebb és boldogabb jövőért harcolnak s ebben a küzdelmükben a katonák támogatására számítanak. Kitörő éljenzéssel fogadták a lelkes beszédet.”

Népszava 1918.11.03. - 5. oldal
     „A lengyel kormány a mai napon a következő táviratot küldte: A lengyel kormány nevében mélységes érzéstől áthatott jókívánságaimat küldöm. A szabad magyar nép szerencsés boldogulást találjon. Az újjászületett lengyel állam mindenképpen ápolni fogja azt a hű barátságot, a mely az elmúlt évszázadokon Magyarországgal összekapcsolta és a mely hosszú éveken át a két állam politikáját közös utakra vezérlte. Éljen! Svieginsky miniszterelnök.”

Népszava 1918.11.03. - 5. oldal


„A Munkás Híradó jelenti: A román nemzeti párt és a szociáldemokrata párt román bizottságának kiküldöttjeiből október 30-án megalakult a magyarországi és erdélyi román Nemzeti Tanács…. A román, nemzeti tanács a népek teljes önrendelkezési elve alapján helyezkedik el, a mely elvet Wilson elnök is a világ- béke alapja gyanánt állapította meg, s amely elvei úgy a román nemzeti párt, mint a szociáldemokrata- párt, valamint a monarkia és Magyarország hivatalos képviselői és a Magyar Nemzed Tanács is elismert.”


Népszava 1918.11.03. - 5. oldal


„A Nemzeti Tanács intézőbizottságának mai ülésén dr. Erdélyi János és-a román nemzeti komité nevében bejelentette, hogy a szász országgyűlési képviselőkkel egyetemben a személyi és vagyonbiztonság érdekében proklamációt óhajtanak kibocsátani, melyhez a Nemzeti Tanács csatlakozását kérik. A Nemzeti Tanács tudomásul vette a proklamáció következőképpen hangzó szövegét….Felhívjuk tehát a magyar, román és szász nemzetnek minden fiát, hogy egymással érintkezésbe lépve, a belső rendel egymást megértő kölcsönös bizodalommal biztosítsa és e célból közös egyetértéssel állapítsa meg mindama módozatokat, melyekkel a bekövetkezhető eseményekkel a személy- és vagyonbiztonságot együttesen és legjobban megvédhetik. …”

Pesti Napló 1918.11.03. - 4. oldal


„lletékes helyről értesülünk, hogy azok a hírek, amelyek a nemzetiségekkel kötött végleges megállapodásokról szólnak, nem felelnek meg a valóságnak. Csak arról van szó, hogy Jászi Oszkár tárcanélküli miniszter tárgyalásokat folytat a különböző népek képviselőivel. Ezek a tárgyalások annyiban már eredményre is vezettek, hogy nyilvánvaló lett a különböző nemzetek együttműködésének készsége, legalábbis a súlyos veszedelmek elhárítására.”

Pesti Napló 1918.11.03. - 4. oldal


„Az események hatása alatt az ukránok siettek birtokukba venni Galícia keleti részét. Már tegnapelőtt érkezett ide az a hír, hogy az ukrán nemzeti tanács Samborban és Tarnopoiban átvette a kerületek közigazgatását és az élelmezési ügyek vezetését. Tegnap reggel négy órakor Lemberg valamennyi középületét ukrán katonaság szállotta meg. Megszállották az államrendőrség laktanyáját is és a rendőröket lefegyverezték. Hatalmukba kerítették a helytartóságot, a postaépületet, a rendőrigazgatóságot, a vasúti állomást, a városházát, amelynek tornyára kitűzték az ukrán nemzeti lobogót, továbbá az osztrák-magyar bankot és más középületeket. A főkapitányságot és a postahivatalokat máig zárva tartották. Megszűntették a telefonforgalmat és a közúti közlekedést is…”

Pesti Napló 1918.11.03. - 4. oldal


„A román nemzeti és a szociáldemokrata párt román bizottságának kiküldötteiből megalakult a magyarországi és erdélyi román nemzeti tanács.”

Délmagyarország 1918.11.03. - 2-3. oldal


„Hiteles helyről szerzett információ szerint a nemzetiségekkel folytatott megbeszélések a területi és felségjogi kérdések teljes kikapcsolásával történtek miután ezekről a kérdésekről egyedül a békekonferencia lesz hivatva dönteni végérvényesen. A megállapodások nemzetiségre való tekintet nélkül személy és vagyonbiztonság kölcsönös megvédésére irányultak.”

Délmagyarország 1918.11.03. - 2-3. oldal


„Tegnap reggel 4 órakor egy fölfegyverzett ukrán nemzeti csapatmegszállotta a hivatalokat, középületeket. A vasút, tavidra- és telefonforgalmat beszüntették,az üzleteket bezárták. A helytartó internálták. Az ukrán helytartótanács falragaszokonközhírré tette, hogy átvette Kelet-Galícia kormányzását.”


Délmagyarország 1918.11.03. - 2-3. oldal

Címkék: 1918. november 3.